Fakta om farligt gods

Många har blivit stoppade i ett stickprov av deras fraktbolag eller på flygplatsen när de inte har använt godkända emballage för farligt gods-produkter. Om emballaget inte är korrekt godkänt finns det en risk för läckage, vilket kan leda till höga ersättningskrav.


Föreställ dig att din verksamhet skulle ersätta ett störtat fraktflygplan som en följd av att ditt gods inte var korrekt förpackat!


Internationella regelverk

Det finns fyra internationella regelverk för transport av farligt gods:

  • ADR (vägtransport)
  • ICAO/IATA (lufttransport)
  • IMDG (sjötransport)
  • RID (järnvägstransport)

Dessa regelverk följer FN:s föreskrifter på området för klassificering, märkning och emballage. De fyra regelverken omfattar, med sina nio klasser för fara, lite över tretusen ämne med var sitt nummer – de så kallade UN-numren.


Som producent, importör eller exportör och därmed också användare av emballage och transporter, behöver man naturligtvis också kunskap om de nationella reglerna i det land som man sänder godset till.


FARUSA har producerat standard- och skräddarsydda lådor till farligt gods i nästan 40 år.

Vi är de enda i Danmark som har fått våra emballage godkända enligt UN 4GV för farligt gods.

Den nya 4GV-lådan

Det betyder att du nu kan sända farligt gods lagligt, utan att först ha utfört det obligatoriska testet där innehållet testas tillsammans med det typgodkända 4G-emballaget.


Emballaget finns i många standardstorlekar som alla levereras med plastpåse, men det kan även skräddarsys. På bilden visas ett kryssinlägg av kartong. Detta är inte längre nödvändigt att använda.

​4GV-märkningen

4GV-märkningen på bilden längst ner till höger lyder:

4GV/X96/S/02

DK/ETI-01008

UN - United Nations förpackningssymbol.

4GV - 4 betyder att det är en låda. G att den är av massiv kartong eller wellpapp och V betyder att den redan har testats med en produkt invändigt.

X96 – visar att denna lådas sammanlagda vikt (TARA-vikten) högst får vara 96 kg.

S - betyder ”solid”, d.v.s. för fasta ämnen.

02 - är produktionsåret.

DK - är landet där emballaget har producerats.

ETI - betyder att det är DTI Emballage&Transport som har typtestat och typgodkänt emballaget och numret är typgodkännandets nummer. Farusa Emballage är just i detta fall emballagets producent

​​Alla industriprodukter som utifrån begreppet om farlighet, och med utgångspunkt från UN-listan kan klassificeras med ett UN-nummer, ska också packas på ett UN-godkänt emballage. FN:s föreskrifter för emballage omfattar kolli (emballage med innehåll) med en nettovikt på upp till 400 kg och en volym på 1.000 liter eller mindre.

Alla emballage ska vara försedda med märkningar, som återfinns på en plats och är i en storlek som passar emballaget, så att märkningen är permanent och lättläst.

Det finns flera kurserbjudanden om farligt gods, bl.a. Dangerous Goods Management i Kastrup och i Billund. 

Kurser finns också i olika arrangörers regi på flera orter i Sverige.

Kontakta gärna oss om du är osäker på regler eller packning.