1. Inledning

Nedanstående villkor gäller i samband med varje avtal mellan FARUSA, nedan kallad ”säljare”, och varje köpare eller mottagare av säljarens produkter, såvida inte ett annat skriftligt avtal finns.

2. Offerter och priser

Alla offerter gäller med förbehåll för bekräftelse och de angivna priserna är exklusive moms och eventuella andra avgifter.
Kräver en köpare att leveransen skjuts upp i förhållande till den avtalade leveransperioden, har säljaren rätt att reglera priset i förhållande till listpriserna för den ändrade leveranstidpunkten, utan att detta ger köparen rätt att annullera ordern.

3. Leverans- och övertagande av ansvar

Leverans görs alltid enligt FCA Farum (DK), under förutsättning att annat skriftligt avtal inte finns. Alla säljares leveranser sker enligt Incoterms 2000.

4. Försening av varuleverans

Köparen kan inte tillgodoräkna sig en försening som grund för ett hävande eller som en ersättningsgrundande omständighet, om inte det kan dokumenteras att förseningen berott på säljarens försummelser.

5. Köparens försening vid mottagandet

Om köparen underlåter att ta emot varorna, även om säljaren har ställt dessa till köparens förfogande, är köparen införstådd med att säljaren är berättigad till:
a) att sälja varorna och från köparen inkassera skillnaden i pris och kostnad eller
b) att stå fast vid köpet i relation till köparen, en situation då köparen ska stå för varornas faktureringspris samt alla kostnader som säljaren ådrar sig för lagring och transportkostnader.

Risken för förstörelse av varan övergår till köparen från det att köparen omständigheter gör att leverans inte kan ske.

Köparen samtycker vidare till att säljaren inte kan hållas ansvarig för eventuelle fel och defekter som uppstår med varan när köparen inte mottar varan.

6. Säljarens förpliktelser vid leverans

Säljaren är enligt det avtal som ingåtts skyldig att enligt god affärssed försöka att, så långt det är möjligt, uppfylla avtalet inom avtalad tid och omfattning (jfr punkt 4).
Säljaren har dock rätt att helt eller delvis annullera ordern eller att skjuta upp leveransen, om leverans inte är möjlig som en följd av force majeure eller förhållanden som kan likställas med detta – som krig, naturkatastrof, pandemier, strejk, lockout, brand, driftstörningar, råvarubrist, brist på arbetskraft, varje slag av myndigheters åtgärder, import- och exportförbud samt transportsvårigheter. Säljaren är inte förpliktigad att bevisa vilken inverkan detta har på orderns slutförande.

7. Avvikelser gällande mängd

Säljaren förbehåller sig rätt att över- eller underleverera med 20% oavsett antal.

8. Säljarens ansvar för fel på varan

Köparen kan endast åberopa ett fel eller en brist på varan som grund för ett hävande, och som en ersättningsgrundande omständighet, om köparen uttryckligen har krävt att varan ska ha vissa egenskaper och köparen kan dokumentera att dessa egenskaper på ett väsentligt sätt och i väsentlig omfattning utgör en brist.

Det ska understrykas att säljaren inte ger någon garanti gällande varans egenskaper för något bestämt ändamål, då köparens bruk av varan är ovidkommande för säljaren. Köparen har ingen rätt att kräva någon reduktion av priset.

9. Reklamation

Reklamation gällande eventuella krav av alla slag ska ske skriftligt till säljaren senast 5 arbets-dagar efter det att leveransen har genomförts.

10. Betalning

Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum, om inget annat avtalats. Sker betalning inte i rätt tid läggs ränta på fakturapriset med f.n. 2% per påbörjad månad.

11. Expeditionsavgift

Det tillkommer en expeditionsavgift på SEK 150 på order understigande SEK 4.000,-.

12. Säljarens ansvar i övrigt

I den omfattning som inte annan lagstiftning säger, gäller följande för säljarens produktansvar:
Säljaren är endast ansvarig för den skada som den sålda varan orsakat, om det kan dokumenteras att skadan beror på ett fel som orsakats av säljaren eller av en av dennes representanter.
Säljarens ansvar för varuskada kan aldrig överstiga SEK 13.000.000 eller DKK 10.000.000 eller EUR 1.340.000.
Köparen är skyldig att göra en prövning vid samma domstol som behandlar ersättningskrav gentemot säljaren gällande de sålda varorna. Oaktat nämnda bestämmelser om försenad leverans, ansvar för brist eller produktansvar, svarar säljaren aldrig för förluster som gäller drift, tid, vinst eller annan indirekt förlust.

13. Försäkring

Verktyg, formar, råvaror, produkter och annat som har levererats av köparen ska hållas försäkrade av denne.

14. Plats för tvist

Alla rättstvister mellan säljare och köpare ska avgöras vid ”Københavns Byret” eller ”Østre Landsret” enligt vad säljaren önskar. Dansk rätt ska praktiseras vid avgörandet av eventuell tvist och gällande försäljnings- och leveransvillkor utgör grund för rättens utslag.

Övriga bestämmelsers giltighet i dessa försäljnings- och leveransvillkor berörs inte om en enstaka bestämmelse av rätten kan uppfattas som oanvändbar eller ogiltig.

15. Klichéer, stansverktyg och formar

Kostnaden belastas köparen, och densamme har ingen rätt till egendomen om inte annat har avtalats.