1. Inledning

Nedanstående villkor gäller i samband med varje avtal mellan FARUSA, nedan kallad ”säljare”, och varje köpare eller mottagare av säljarens produkter, såvida inte ett annat skriftligt avtal finns.

2. Offerter och priser

Alla offerter gäller med förbehåll för bekräftelse och de angivna priserna är exklusive moms och eventuella andra avgifter.

Kräver en köpare att leveransen skjuts upp i förhållande till den avtalade leveransperioden, har säljaren rätt att reglera priset i förhållande till listpriserna för den ändrade leveranstidpunkten, utan att detta ger köparen rätt att annullera ordern.

3. Leverans och övertagande av ansvar

Leverans görs alltid enligt FCA Farum, under förutsättning att annat skriftligt avtal inte finns. Alla säljares leveranser sker enligt Incoterms 2000.

4. Försening av varuleverans

Säljaren lämnar leveransgaranti på alla varor som beställs i Sverige enligt normala 20 arbets-dagars leveranstid räknat från mottagandet av en order och som säljaren har bekräftat. Om säljaren inte har levererat varan till köparen inom den avtalade tiden, eller informerat köparen minst 3 arbetsdagar före leveransperiodens slut, ger säljaren 5% rabatt på varans pris exkl moms för varje arbetsdag, dock högst 25% rabatt.

Köparen kan inte tillgodoräkna sig en försening som grund för ett hävande eller som en ersättningsgrundande omständighet, om inte det kan dokumenteras att förseningen berott på säljarens försummelser.

5. Köparens försenande vid mottagandet

Om köparen undlåter att ta emot varorna, även om säljaren har ställt dessa till köparens förfogande, är köparen införstådd med att säljaren är berättigad till:

a) att sälja varorna och från köparen inkassera skillnaden i pris och kostnad eller


b) att stå fast vid köpet i relation till köparen, en situation då köparen ska stå för varornas faktureringspris och lagringskostnaderna för dessa.


Ansvaret för varornas förstörelse överlåts på köparen från den tidpunkt, då köparens förhållanden gör att en leverans inte kan genomföras.

6. Säljarens förpliktelser vid leverans

Säljaren är enligt det avtal som ingåtts skyldig att enligt god affärssed försöka att, så långt det är möjligt, uppfylla avtalet inom avtalad tid och omfattning (jfr punkt 4).

Säljaren har dock rätt att helt eller delvis annullera ordern eller att skjuta upp leveransen, om leverans inte är möjlig som en följd av force majeure eller förhållanden som kan likställas med detta – som krig, naturkatastrof, strejk, lockout, brand, driftstörningar, råvarubrist, brist på arbetskraft, varje slag av myndigheters åtgärder, import- och exportförbud samt transportsvårigheter. Säljaren är inte förpliktigad att bevisa vilken inverkan detta har på orderns slutförande.

7. Säljarens ansvar för fel på varan

Köparen kan endast åberopa ett fel eller en brist på varan som grund för ett hävande, och som en ersättningsgrundande omständighet, om köparen uttryckligen har krävt att varan ska ha vissa egenskaper och köparen kan dokumentera att dessa egenskaper på ett väsentligt sätt och i väsentlig omfattning utgör en brist.

Det ska understrykas att säljaren inte ger någon garanti gällande varans egenskaper för något bestämt ändamål, då köparens bruk av varan är ovidkommande för säljaren. Köparen har ingen rätt att kräva någon reduktion av priset.

8. Reklamation

Reklamation gällande eventuella krav av alla slag ska ske skriftligt till säljaren senast 5 arbets-dagar efter det att leveransen har genomförts.

9. Betalning

Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum, om inget annat avtalats.
Sker betalning inte i rätt tid läggs ränta på fakturapriset med f.n. 2% per påbörjad månad.

10. Expeditionsavgift

Det tillkommer en expeditionsavgift på SEK 150 på order understigande SEK 1.500, eller en avgift på EUR 13,50 på alla köp för belopp som understiger EUR 135.

11 Säljarens ansvar i övrigt

I den omfattning som inte annan lagstiftning säger, gäller följande för säljarens produktansvar:

Säljaren är endast ansvarig för den skada som den sålda varan orsakat, om det kan dokumenteras att skadan beror på ett fel som orsakats av säljaren eller av en av dennes representanter.

Säljarens ansvar för varuskada kan aldrig överstiga SEK 12.800.000 / DKK 10.000.000 / EUR 1.340.000.

Säljarens ansvar för skador som varan kan ha orsakat gäller i ett år från det varan övergått till köparen. I de fall som säljaren kan hållas ansvarig för det bruk som köparen haft av den sålda varan, inklusive vidareförsäljning, är köparen skyldig att hålla säljaren fri från ansvar som denne kan ha blivit avkrävd. Detta gäller i den omfattning som ansvaret överträder de avtalade gränserna.

Köparen är skyldig att göra en prövning vid samma domstol som behandlar ersättningskrav gentemot säljaren gällande de sålda varorna. Oaktat nämnda bestämmelser om försenad leverans, ansvar för brist eller produktansvar, svarar säljaren aldrig för förluster som gäller drift, tid, vinst eller annan indirekt förlust.

12. Försäkring

Verktyg, formar, råvaror, produkter och annat som har levererats av köparen ska hållas försäkrade av denne.

13. Plats för tvist

Alla rättstvister mellan säljare och köpare ska avgöras vid Københavns Byret eller Østre Landsret enligt vad säljaren önskar. Dansk rätt ska praktiseras vid avgörandet av eventuell tvist och gällande försäljnings- och leveransvillkor utgör grund för rättens utslag.

Övriga bestämmelsers giltighet i dessa försäljnings- och leveransvillkor berörs inte om en enstaka bestämmelse av rätten kan uppfattas som oanvändbar eller ogiltig.

14. Avvikelser gällande mängd

Säljaren förbehåller sig rätten att över- eller underleverera med: 15% vid upp till och med 1.000 st., och 10% vid mer än 1.000 st.

15. Klichéer, stansverktyg och formar


Kostnaden belastas köparen, och densamme har ingen rätt till egendomen om inte annat har avtalats.